Ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι κεντρικὸ πρόσωπο στὴν πνευματική μας ζωή

2019-08-30 19:33

Ἀγαπητοί μου φίλοι! 
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι κεντρικὸ πρόσωπο στὴν πνευματική μας ζωή. Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ βλακώδης σκοτισμένος νοῦς μας (Ἡρώδης), κλέπτεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία (Ἡρωδιάδα) πῶς τὸ πετυχαίνει; Ἀποκόπτοντας τὴ φωνὴ τῆς σ υ ν ε ί δ η σ η ς ("ἀποκεφαλισμός"!) ποὺ μᾶς λέει "μὴν κάνεις τὴν ἁμαρτία" (ὁ "Τ ί μ ι ο ς-Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς" μέσα στὴ φυλακὴ τῆς καρδιᾶς μας). Ἄρα πνευματικῶς καθημερινὰ μὲ τὶς ἀπροσεξίες καὶ συγκαταθέσεις μας, συμπράττουμε πολλὲς φορές, στὸ δεύτερο μεγαλύτερο ἔγκλημα ὅλων τῶν αἰώνων μετὰ τὴ βρώμικη δολοφονία τοῦ Θεανθρώπου, αὐτὸ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ. Αὐτὸ ὀνομαζεται νηπτικὴ-ἀναγωγικὴ ἑρμηνεία καὶ συνήθως χαρακτηρίζει κείμενα τῶν ἁγίου Μαξίμου (7ος αἰ.) καὶ Γρηγορίου Παλαμᾶ (14ος αἰ.). Τὸ βιολὶ βιολάκι μας ἐμεῖς: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με!

 
 
 
 

 

—————

Πίσω