ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, Ξέρετε ποιοὶ ἦταν οἱ -Δ ο ν α τ ι σ τ έ ς ;

2020-11-14 19:42
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ξέρετε ποιοὶ ἦταν οἱ -Δ ο ν α τ ι σ τ έ ς ; Ἦταν αἱρετικοὶ ποὺ πίστευαν ὅτι τὸ ἔγκυρο ἢ ἄκυρο τῶν μυστηρίων ἑνὸς Κληρικοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἠθική του. Ἂν ἦταν ἠθικός, κατέβαζε τὸ Θεὸ στὴ γῆ καὶ ἔκανε τὸ ψωμὶ σῶμα καὶ τὸ κρασὶ αἷμα. Ἂν ἦταν ἀνήθικος δὲν τὸν ἄκουγε ὁ Θεὸς καὶ τὸ μυστήριο ἦταν ἄκυρο. Ἑπομένως καὶ οἱ πιστοὶ κοινωνοῦσαν ἀπλῶς ψωμὶ καὶ κρασὶ ὅταν ὁ παπᾶς ἦταν ἀνήθικος. Ὁ Θεὸς δὲν τὸν ὑπήκουε.
Αὐτὰ μοῦ ἦρθαν στὸ νοῦ σήμερα ὅταν πληροφορήθηκα ὅτι σὲ κάποια ἀνάρτηση ὑπάρχει αἰχμὴ γιὰ τὶς Συνόδους τῶν Ἐπισκόπων μας ὅτι καὶ καλὰ ἀποφασίζουν ἐρήμην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βλασφημώντας Το!!!!
(Πῆγε τὸ μυαλό μου, σὲ κάποιους μικρῆς ἐμβέλειας Ἀνταρτάκους, ἀλλὰ περιμένω νὰ σιγουρευτῶ Χμμμ...Ἔχουμε καὶ μεῖς τὶς ἄκρες μας)!
Βεβαίως καὶ εἶναι ἄλλο ἡ φροντίδα τοῦ κληρικοῦ γιὰ προσεκτικὴ ζωή, ἡ ὁποία ὅταν ἀπουσιάζει, σὲ περιπτώσεις στοιχειοθέτησης συγκεκριμένων κανονικῶν παραπτωμάτων (ὄχι "μοῦ φαίνεται", "μοῦ εἶπε ὁ τάδε", "μοῦ εἶπε ὅτι τοῦ εἶπαν", "ἔχω τὴ γνώμη", "ξέρεις, ἔ; Ὁ τάδε... ναί, σοῦ λέω...", ὁπότε χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ καὶ περισσότερη δυσπιστία στὸν "πληροφοριοδότη" ἐνεργοποιεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, ὅπως καὶ εἶναι ἄλλο τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀκόμη καὶ τὸ Συνοδικό μας σύστημα, τὰ ὁποῖα σὲ δεδομένες στιγμὲς τέθηκαν, τίθενται καὶ θὰ τίθενται διηνεκῶς ἐπὶ τάπητος, ἐκ τῶν πραγμάτων, ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ζωντανὸ ὀργανισμὸ νὰ ἀδιαθετεῖ καὶ νὰ ὑγιαίνει.
Ὅπως, στοὺς ἀντίποδες, εἶναι ἄλλο ἡ συλλήβδην ἀπόρριψη ὅλου τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, χάριν τῶν -ἠ θ ι κ ο θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ῶ ν- ἀρχῶν μας ποὺ -ἀ ν ε κ κ λ η σ ί α σ τ ε ς- μᾶς βάζουν νὰ στεκόμαστε πάνω καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἱστορία κατακρίνοντες τὰ πάντα βάσει τῆς -ἰ δ ι ω τ ι κ ῆ ς -μας- λ ο γ ι κ ῆ ς- ποὺ τὴν θεωροῦμε a priori ὡς κοπτόμενη περὶ τὰ δίκαια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὠς ἐκ τούτου στὸ ἀπυρόβλητο.
Ἀπὸ ποῦ συμπέρανες τὴν ἁγνότητα τῶν κινήτρων σου πάτερ Ἀνταρτάκο; Πόθεν ἔσχες τὴν "πληροφορία"; Ἐσὺ δὲν νοσηλεύεσαι στὴν Ἐκκλησία ὅπως ὅλοι μας; Γιά πές μας τώρα: σὲ τί διαφέρεις ἐσὺ ἀπὸ τοὺς ἄλλους;
Κουρντίζεσαι ἀπὸ τὰ λιβανίσματα τῶν τριανταπέντε ὀπαδῶν σου, ἂν εἶναι καὶ τόσοι;
Μούχλα ἠθικιστικὴ καὶ προτεσταντικὴ πλάνη μυρίζει ἐδῶ, ὅπως καὶ πολὺς καὶ φθηνὸς -λ α ϊ κ ι σ μ ὸ ς- ("τὰ δίκαια τοῦ Λαοῦ", "ἡ φωνὴ τοῦ Λαοῦ εἶναι ἡ ψῆφος του" κλπ, "ποιὸς τοὺς ψηφίζει αὐτούς", "αὐτοὶ σταύρωσαν τὸ Χριστό" ὡς κι αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἔχουμε ἀκούσει, -καλὰ ἀκούσατε!- ἀπὸ "στελέχη" -τάχατες).
Εἰδικὰ τώρα -προσέξτε, φίλοι μου!- ποὺ ὁ λαὸς μὲ τὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἑνωμένος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ξέρουν τὶ κάνουν αὐτοί: διαιροῦν τὸν κόσμο καὶ πετᾶνε "μπηχτὲς" γιὰ τοὺς ἐπισκόπους κυρίως. Ἐκεῖ εἶναι τὸ μεγάλο τους πρόβλημα, διότι ἀφοῦ δὲν τοὺς ψήφισαν αὐτοί, δὲν εἶναι ἐπίσκοποι, λέει τὸ ἄρρωστο μυαλό τους. Κρύβονται στὶς δημοσιεύσεις τους, ἀλλὰ τελικὰ φαίνονται ποιοὶ εἶναι καὶ πολὺ καλὰ μάλιστα Ἀγνοῆστε τους πλήρως.
Ἂς σκεφθοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ "αὐτοπροβαλλόμενοι ὀπαδιστὲς" τελικά, ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὁ ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, οἱ ὁποῖοι διακόνησαν καὶ στὸν κόσμο, θὰ σέβονταν τοὺς ἐπισκόπους καὶ τὸ Συνοδικὸ θεσμὸ μὲ ὅλη του τὴν ταλαιπωρία, ἢ μόνο στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρότυπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεπέσαμε θὰ προσέβλεπαν;
Καὶ ἔκτοτε, δηλαδή, (49 μ Χ), τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἄλλοτε "κάνει ἀπεργία" ὅταν μία σύνοδος δὲν βασίζεται στὸ πρότυπο τῆς Ἀποστολικῆς συνόδου, ἄλλοτε "πιάνει δουλειὰ" ὅταν ἄλλη σύνοδος βασίζεται στὸ πρότυπο;
Οἱ αὐτοπροβαλλόμενοι ὀπαδιστὲς εἶναι κεῖνοι ποὺ θὰ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν κάθε φορὰ αὐτό;
Θὰ κάνουν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὸ "κοσκίνισμα"; 'Υπὸ ποίαν ἰδιότητα; Τῶν "καθαρῶν";
Ἀρέσκονται ἀπ' ὅσο ξέρω νὰ κοιμοῦνται μὲ τὸ Πηδάλιο ἀγκαλιὰ (πηδαλιοψύχωση) καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ βρίσκουν ὑπο-παραγράφους τῆς τάδε ὑπο-παραγράφου γιὰ νὰ στηρίξουν τὰ ἕωλα ἐπιχειρήματά τους. Ἡ (σαδιστικὴ) ἠδονὴ τοῦ νὰ κανονίζεις (νομικὰ ἀτέγκτως) ὅλους τοὺς ἄλλους. [Σημειωτέον, "ἕωλος" σημαίνει καὶ μπαγιάτικος].
Καὶ ἂν δὲν εἶναι αὐτὸ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποιό εἶναι;
Πολὺ καλῶς ὁ μακαριστὸς Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος, παπᾶς ἀκόμη, στὴν Πανορθόδοξη Ἀντιαιρετικὴ Συνδιάσκεψη τὸ 2000 στὴ Λάρισα, ὀνόμαζε ὅλες αὐτὲς τὶς παρέες, ὁμάδες ὄχι ἀγωνιζομένων, ἀλλὰ "δαιμονιζομένων" Χριστιανῶν καὶ σκάγαμε στὰ γέλια μετὰ μέσα στὸ πούλμαν, γιατὶ ὁ μακαριστὸς παπποῦς μας, ὁ Σισανίου Ἀντώνιος, ἔλεγε πὼς στὸ πρόσωπό τους ἔβλεπε τοὺς δαίμονες αὐτοπροσώπως!!! Βρέ, λυθήκαμε νὰ γελᾶμε! Ἔτος 2000 εἴπαμε. Καὶ μάλιστα Λάρισα. Νὰ τὸ θυμᾶστε.
Ἂς προσγειωθοῦμε τώρα.
Κορόνα γάρ.
Κι ὅσοι ψηλοπέταγαν θορυβωδῶς ἢ καὶ μυστικῶς σιγὰ σιγὰ "φρονηματίζονται". Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς (κι ἐμᾶς) ἄλλωστε, ἐκ τῶν πραγμάτων ἴσως νὰ χρειαστεῖ νὰ νοσηλευθοῦμε σὲ κάποια ΜΕΘ ἀπὸ covid-19 καὶ νὰ δεχτοῦμε τὴν περιποίηση τῶν -ἐ π ι γ ε ί ω ν-ἀ γ γ έ λ ω ν- ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀκοῦνε στὸ ὄνομα "γιατροὶ" καὶ "νοσηλευτές". Τί νομίσατε; Μονοπώλιο θὰ τὸ εἴχαμε οἱ "τῆς ἐκκλησίας" τάχατες;Τὰ πράγματα εἶναι λίγο δύσκολα.
Προσευχούλα τώρα ἀδελφοί μου, ὑπὲρ μετανοίας ὅλων μας καὶ ἀναρρώσεως τριῶν γνωστῶν μας Ἱερέων καὶ πολλῶν ἄλλων ποὺ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγῳ κορονοϊοῦ καὶ δυσκολεύονται, -ἀκοῦμε καὶ γιὰ ἄλλες Μητροπόλεις, εἶναι κοινὸ "μυστικὸ" πλέον- ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ Μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο. Καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀναγκαιοῦντες, ἀμήν.

—————

Πίσω