Μας υπο-στηρίζουν οι άγιοι

2020-02-14 17:48

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, λέμε πολὺ συχνὰ γιὰ τοὺς ἁγίους μας ὅτι μὲ τὶς εὐχές τους (προσευχὲς) ἐστήριξαν τὴν Οἰκουμένη. Μᾶς ὑπο-στηρίζουν λοιπόν, ὡς σίγουρα ὑπο-στηρίγματα, ὥστε καὶ μεῖς νὰ πάρουμε λίγο τ' ἀπάνω μας! ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως: Τὰ ὑπο-στηρίγματα εἶναι ΥΠΟ πάντοτε: ΑΠΟ ΚΑΤΩ καὶ ΑΦΑΝΗ.

—————

Πίσω