Μέχρι εκεί φτάνουν..

2019-10-01 18:54

Όλες οί σχολές τής Ψυχοαναλυτικής, φροϋδική (Γερμανία -ασχολείται μέ τά όνειρα), λακανική (Γαλλία -ασχολείται μέ τά λάθη στό λόγο), όσο καί ή αντιψυχιατρική τών Ντελέζ- Γκουατταρί (Γαλλία -απόρριψη τών δύο προηγούμενων χωρίς καμία νέα πρόταση), αδυνατούν νά κατανοήσουν -ειδικά οί δύο πρώτοι- τόν "σ υ μ β ο λ ι κ ό - ε υ ν ο υ χ ι σ μ ό" -όπως τόν λένε- τών μοναχών βιωματικώς, διότι είναι άλλος τρόπος ύπαρξης. Τόν κατονομάζουν απλώς ώς τέτοιον, κινούμενοι στήν επιφάνεια, στήν φαινομενολογία τού πράγματος.Μέχρι ἐκεῖ φτάνουν. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟΣ.

—————

Πίσω