Υπάρχουν διαφορές μεταξύ νευρωτικοῦ-ψυχωσικοῦ και δαιμονισμένου

2019-01-03 13:18

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, συνέβη πολλὲς φορὲς νὰ ἔχω συνεργαστεῖ μὲ -ἰσορροπημένο ἁπλῶς καὶ ὄχι ὑποχρεωτικὰ "θρησκεύοντα"- ψυχίατρο, ἕναν ἄνθρωπο δημοκράτη ποὺ διαθέτει κοινὸ νοῦ δηλαδή, καὶ ἀνθρωπιστὴ ἂν θέλετε, μὲ ἄ ρ ι σ τ α ἀποτελέσματα σὲ περιπτώσεις καταθλίψεως πνευματικῶν τέκνων τὰ ὁποῖα μετὰ ἀπὸ εὔλογο χρονικὸ διάστημα διέκοψαν τὴν φαρμακοθεραπεία διότι δὲν χρειαζόταν πιά. Βέβαια στὶς περιπτώσεις τῶν πάσης φύσεως λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ῶ ν ψυχώσεων (δίπολο, σχιζοφρένεια, παράνοια κλπ) ἡ φαρμακοθεραπεία συνιστᾶται ἐφ'ὅρου ζωῆς. Στὶς ὀ ρ γ α ν ι κ ὲ ς ψυχώσεις, ὅταν δηλαδὴ παρατηροῦνται ψυχωσικὰ συμπτώματα, ὀργανικὰ ψυχοσύνδρομα ὅπως τὶς λέμε, λόγω τραυματισμῶν ὁρατῶν-ἀνιχνεύσιμων ἰατρικῶς τοῦ ἐγκεφάλου ἐξαιτίας πχ ἑνὸς ἀτυχήματος, ἡ φαρμακοθεραπεία μπορεῖ νὰ σταματήσει ὅταν ὁ τραυματισμὸς ἰαθεῖ καὶ τὰ συμπτώματα ἐξαφανιστοῦν κατὰ λογικὴ ἀκολουθία. Καὶ γιὰ νὰ φαιδρύνουμε λίγο τὴν ἀτμόσφαιρα, ὑπάρχει ἕνα εὐφυολόγημα -γαλλικῆς προελεύσεως- μιὰ καὶ τὸ Παρίσι λέγεται ὅτι εἶναι ἡ ἕδρα τῶν καλυτέρων ψυχιάτρων διεθνῶς καὶ μάλιστα Ἑβραίων (βλ. Henri Baruk "Névroses et Psychoses"), ποὺ ἐπισημαίνει τὴ διαφορὰ νευρωτικοῦ-ψυχωσικοῦ: ὁ νευρωτικὸς περπατάει πάνω στὰ σύννεφα, ἐνῶ ὁ ψυχωσικὸς τὰ κατοικεῖ καὶ πληρώνει νοίκι στὸν ψυχίατρο! Σὲ κάθε περίπτωση ἀπὸ τὶς παραπάνω ὠφελοῦν πολὺ καὶ οἱ εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας "Εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν", ὅπως καὶ ἡ μυστηριακὴ ζωή. Διαφορετικὰ εἶναι τὰ πράγματα ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ δαιμονισμό, ὁπότε ἡ χρήση τῶν ἐ ξ ο ρ κ ι σ μ ῶ ν θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη, ἀλλὰ ὄχι ἐν εἴδει "θεάματος", δημοσίως - ἔχει ἀξιοπρέπεια ὁ πάσχων! Σπανιότατα συμβαίνει συνδυασμὸς δαιμονίου-ψυχασθένειας, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο, ὁπότε ὀφείλουμε, μαζὶ μὲ τὴν ἰατρικὴ συνεισφορὰ καὶ τὴν πολλὴ ἐν ταπεινώσει προσευχή,νὰ ζητοῦμε τὴ συνδρομὴ παλαιοτέρων καὶ ἐμπειροτέρων πνευματικῶν Πατέρων. Ταῦτα, ἐλαφρῶς γενικευμένα καὶ πιθανῶς ἐλλειπτικά.

—————

Πίσω